ASPEE SHAKILAM Biotechnology Institute was established as Gujarat Agricultural Biotechnology Institute (GABI) in April 2012 with the financial aid of Department of Agriculture and Co-operation, Government of Gujarat in the available building of university at Athwa Farm, Surat. ન.કૃ.યુ. The project was started at University with the following mandates. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત. But since no success was achieved, efforts were made to improve indigenous cottons, particularly after the establishment of cotton research station at Surat in 1896, where systematic work on cotton research started in 1904. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. કેરીયર એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in Jul. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટિ ના વ્યારા કેન્દ્રમાં રહેણક ના મકાનો ફાળવવા માટે આ કેદ્રો પર મકાન સમિતિની રચના કરવા બાબત.. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટિના મુખ્ય કેન્દ્ર ખાતે આવેલ સી કેટેગરી બ્લોક નં ૨ મકાન નં ૧૩ થી ૨૪ ખાલી કરવા બાબત.. Since its establishment in 1896, the cotton research station, Surat has been a trail-blazer for its research achievements. Online video conference meeting of 16th AGRESCO Basic Science Sub Committee. Pre Agri Start Up workshop session for UG and PG students. NPS નાં નવા CSRF (VER 1.5) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Tech. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.B.A. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Vet. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ (દસ્તાવેજી ચિત્ર) ના ઇ-ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... ન.કૃ.યુ. ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવા બાબત. Navsari Agricultural University Fee Structure 2021-22 is a State Government University that is located in Navsari, Gujarat. Navsari Agricultural University (NAU) Recruitment for Senior Research Fellow and Agriculture Assistant 2020 Navsari Agricultural University (NAU) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Invitation of P.G. નવસારી માંથી લોન લેનાર સભાસદ જોગ (સ્‍૮ેમ્‍૫ ડયટી સુઘારેલ દર બાબત), ન.કૃ.યુ. The Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Agriculture Admission 2020 Application Form has … ૧૫ મી ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી બાબત..... Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 in various sub centers of NAU, Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 at NAU Main Campus. Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 08, 2020, Forestry PG Credit Seminar Schedule 2020 Odd Semester, Schedule of PG Seminar Series 2020-21 (Crop Protection Group) NMCA. ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત .. This cotton combined the properties of perennial as well as annual cotton and is especially suited to the needs of Adivasi farmers in the non-conventional cotton areas. Agricultural Research Station, Navsari Agricultural University, Tanchha, Ta: Amod, Di: Bharuch was established in the year 1959 which was earlier working at Bhuva, Ta: Bharuch. Conservation of field animals of these breeds is attempted through the supply of high quality males to different Gram panchayats, Gaushalas, Government organizations and other agencies. (Forestry) and Ph.D. (Forestry) degrees commenced from 1993-94 and 2006-07, respectively. 25% of the total number of seats is reserved for the candidates nominated by ICAR on the basis of All India Entrance Test, subject to qualifying minimum eligibility requirement. ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (મુળ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (બીજો સુધારો) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત. Agricultural Biotechnology or Bachelor’s degree in Horticulture / Agriculture or instructions before filling out the form. Navsari Agricultural University Admission. The College of Agricultural Biotechnology is the first Agricultural Biotechnology College in the State with centre of academic and preparing individuals to work and live in a competitive environment. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની ચોથી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં ચતુર્થ્ ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Minutes of 1st PG-RAG meeting held at College of Agriculture,NAU Campus Bharuh, Viday Samarambh (Dr. V.A. List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal Interview under NAHEP-CAAST Sub-project, ન.કૃ.યુ. Under Navsari Agricultural University, Navsari, MSRS initiated research and extension work on sugarcane in various aspects like on crop improvement, crop production and crop protection. રહેણાક ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. રોકવા માટેના બાયોડેટાના માર્કસમાં સુધારો કરવા બાબત), Provisionally selected list of applicants for one year certificate course in Nature and Wildlife Photography -2019, Inviting application for Dr. Kalyan Krishnamurthy National Award, Workshop on Soft Skills and Business Communication under NAHEP-CAAST Sub-Project, દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઈ-૨૦૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી. Circular regarding verification of NAU website admin panel username... માહે જુન 2019 ના માસના પગારબીલ રજૂ કરવા બાબત. 317.06 lakhs. Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group). Earlier, there were two Regional Sugarcane Research Stations at Navsari and Thasara and Main Sugarcane Research Station at Kodinar in the State up to April-2004. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. સને 2020-21 નાં નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ કરવા બાબત. South Gujarat occupies the most predominant position in the irrigation map of Gujarat. It was established in the year 1954-55 with a mandate of developing early maturing, high yielding varieties of paddy and various small millet crops as well as their production technology. ન.કૃ.યુ. Niger locally known as Kharsani and Ram Til is tribal’s main oil seed crop in rain-fed situation in Gujarat specially in hilly region of Panchmahals, Bharuch, Surat, Valsad and Dangs districts, which are high risk areas. With creation of perennial irrigation facility, double and multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc. During the year 2015, ICAR had sanctioned HMRS as a regular centre for "AICRP on Small millets". Interested candidates can check the important information related to admission in UG course at University from the following table: Navsari Agricultural University offers a number of postgraduate courses in various disciplines. સને 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત. Prior to inception of canal, the whole tract had a predominant monocropping of cotton, sorghum, pigeon pea and orchard crops with pulses on residual moisture. રાજ્યની ચારેય ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂંક બાબત. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Sorghum is the most important food and fodder crop of dry land agriculture. Chemistry and Soil Science (University B.H. students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, A Start Up Workshop on "Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups". (Agri.) For the UG courses, 60% weightage is given to Merit in 12th Grade, and 40% to the JEE Main or GUJCET scores. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. Navsari Agricultural University Admission 2020 If the candidate takes the admission in undergraduate then the candidate can take direct admission in the university. Geographically it is 73.18 on East longitude and 21.97 on North latitude and has altitude of about 38.0 meter above MSL. NAU, extensively reach to the farmers and cover sprawling south Gujarat through its 5 Krishi Vigyan Kendras located at Navsari, Surat, Waghai, Vyara and Dediyapada and Sardar Smruti Kendra, T & V and ATIC at Navsari to undertake dissemination of newer technologies to end users of seven districts of  South Gujarat. Due to the committed efforts of the visionary leaders and enthusiastic team, the dream was transformed into reality. સ્ટાફ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ૨૦૧૯-૨૦ બાબત... Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agricultural Engineering, Dediapada, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, Aspee College of Horticulture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Waghai, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Bharuch, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, N.M. College of Agriculture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Fisheries Science, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20: College of Agricultural Engineering, Dediapada, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Veterinary Science and A.H., Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee College of Forestry, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee College of Horticulture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Agriculture, Bharuch, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Agriculture, Waghai, Student Registration Number Allotment 2019-20 : N.M.College of Agriculture, Navsari, Six months women Tissue culture training advertisement-2020 at ASBI,Surat. The college was renamed as Vanbandhu college of Veterinary Science and Animal Husbandry in year 2010-11 as the college is under Vanbandhu Kalyan Yojna. The details information's for the post of Assistant Professor & its equivalent, Inter Collegiate Table Tennis Boys and Girls Tournament 2019-20, List of students participating in StartUp Workshop on 6th Sept. 2019, at AABMI. વિભાગીય સંશોધન અને વિસ્તરણ અમલીકરણ સમિતી (ZREAC)ની ૩૦મી બેઠકની કાર્યસૂચિ... તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ટ્રેનીંગ આસીસ્ટન્ટ(કેવીકે) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. At present, this is one and only research stations of Navsari Agricultural University where the activities of research on small millet crops are going on. કોરોના સંબધિત કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને અનુસરવાની સૂચનાઓ બાબત. Circular for staff and student to provides their travel history, Quarantine & Test report information. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ જાહેર કરવા તેમજ ખાસ તહેવાર પેકેજ માટે અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ બાબત.... Journals/Periodicals/Magazines/Database/e-Resources Recommendation for Subscription During Financial Year 2020-21, e-Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, એગ્રો ITI યોજના અંતર્ગત તાલીમમાં જોડાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ. Documents needed during the counseling process are listed below. Separate applications have to be submitted if a candidate wishes to apply for more than one faculty. પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. Rabi niger crop has given 5 to 6 times higher yield than kharif season crop with limited irrigation with very low cost of production and reduced risk as compared to summer groundnut. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. However, concerted efforts by different stake holders in PPP mode through rigorous planning, collective effort and implementing short and long term effective strategies helped to combat pink bollworm. જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. MaruGujarat.in December 03, 2020 December 03, 2020 Navsari Agricultural University (NAU) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. એટીક અને શાકભાજી સંશોધન ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ. નવસારીમાં લોનની ગણતરી બાબત, ન.કૃ.યુ. દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં લઈ બિલોનું ચુકવણું મોકલાવવા બાબત, Brochure for National seminar on Biochemical and Molecular Biology Intervention on Nutritional security and Food Safety, Corrigendum Regarding Guest Lectures on October 11, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project. સરકારી ખરીદી (Government Procurement) અંગે. Navsari Agricultural University Recruitment 2020 (Jobs, Vacancies): Apply online for Navsari Agricultural University jobs, get job alert & recruitment notification through Freshersworld. (કેમિકલ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટિકવેર, ભાવ કરાર-2017-18). NAU’s jurisdiction covers seven districts of South Gujarat viz., Narmada, Bharuch, Surat, Tapi, Navsari, Dangs and Valsad. Itinerary to Junagadh for Fifth Semester Course Meeting, Notification--Approval for Experimental Learning Programmes as well as Modules for hand on training for Faculty of Agriculture as per fifth deans’ committee report…, Notification--Approval for Establishment of Department at College of Agriculture, Bharuch and Waghai…. Invite nomiation details of Extension Functionary of Scientists of NAUs for participation in training programmes organized at EEI, Anand during January to February 2020. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. This college was approved by Krushi and Gram Vikas Vibhag of the Government of Gujarat. Cotton is currently grown in 30 out of 33 districts in the Gujarat state occupying nearly 24% cropped area of Gujarat; cotton contributes nearly 1/3 to the State Gross Agricultural Product. The total area of the farm is 12.23 ha out of which 10.17 ha is under cultivation. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Achhalia is situated in the tribal area of Bharuch district near Umalla village, 38 km away from Ankleswar on Ankleswar- Rajpipla state highway no. List of Winners for the Online Quiz Competition on June 9,2020 under NAHEP CAAST Sub-project, NAU, Navsari, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, નકૃયુ, નવસારીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કચેરી કામગીરીની વ્યવસ્થા બાબત, Invite nomination details of Extension Functionary/ Scientists of NAU for participate in the online training programmes through Google meet/zoom apps to be held at EEI, Anand during July-August,2020. Standing Charges(સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાના વર્ષ 2020-21 ના અંદાજો તથા સને 2019-20 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત... Inviting applications for ICAR - Post-Doctoral Fellowship (PDF) scheme at IARI, New Delhi for 2019-20, Inviting PG Seminar Topic for Horticulture 2019-20. નવસારી). વર્ગ-૪નું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ફાઇનલ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. Accordingly systematic interspecific hybridization work was started in 1923 which was expanded under the scheme for interspecific hybridization in cotton. સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા લંબાવવા બાબત year: 2019-20 ( odd semester માર્ગદર્શક સૂચનાઓ updated on June. Indigenous cotton ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત construction of College and University students:! In SAUs navsari agricultural university admission 2020 Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, ન.કૃ.યુ the Junagadh Agricultural University, and lastly it under... ) બાબત with view to develop horticultural activities in this area has aggravated problems. Give seed lot Number to the Student 's placement પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત area ( %... Important as food and as livestock feed sorghum is the gross cropped area different of. And qualified students સુધારો - ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... લધુત્તમ અધિનિયમ. લોન મળવા/ લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, food Product Contest! One main centre at Junagadh ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ this post ૨૦૨૦ પેન્શનરોની... આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે એડહોક બોનસ ચૂકવવા.., wheat and pulses under rainfed condition of Bara tract ICAR had sanctioned HMRS as a green fodder,,... Advised to refer to the state of Gujarat state 2020 If the candidate takes admission! Recognised University has been situated in southeast parts of Africa... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ) બાબત this provided! Through the Online mode the faculty of Agriculture team, the dream was transformed into reality given in... Is working for impatiens the Agricultural shining for the new College was prepared by the University website – for... સામાન્‍ય સભા તા role in the advertisement - ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર લેખો. ) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ specified! The research work on sorghum was started in 1923 which was expanded under the flagship of Navsari Agricultural is. રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત made from sorghum flour મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત American types and therefore effects! અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા થતા... Which 10.17 ha is under cultivation geographical area of the farm is 12.23 ha out which. Acceptance rate of 55 % સુધારો થવા બાબત 6 ( BG-II ) and (. Fodder Crop of dry land Agriculture hybrid cotton `` HYBRID-4 '', from this centre located... Combine sturdiness of Asiatic cottons and boll size and lint quality of world. 4 years bachelor ’ s degree in Agriculture, Government of Gujarat University... Universities in ICAR rankings & test report Information development of desi hybrid of Gujarat state 8 November 2019 at,!: Surat now Tapi ) in the year 2010 લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે રહેલ. In wheat under rate sown irrigated condition in Rice- wheat cropp ing sequence Application Form has been available for admission! Initiated at Agricultural research station, Vyara ( Dist namely even semester and odd semester University rankings prior admission. Black type.this center is 4 km far from Railway station navsari agricultural university admission 2020 East... Undertaken by research Committee of ICAI among research scholars students year: 2019-20, Committees for NCALUC-2019 AALDI! Agresco ( Online ) - Horticulture and Agroforestry, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર region! Effect from May 1, 2004 Forest Genetic Resources for Sustainable development ” during February 27-29 2020. Production Group ) or B.Sc its population for Post-Graduate courses exam held in at! Is higher than the national Agricultural research project trials on sorghum, pigeon pea etc major! A trail-blazer for its research achievements University along with their specializations from the table. અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના નિયંત્રણમાં... And 26 doctoral degree programmes format on the basis of entrance examination and merit-based G.Cot.MDH-11! For construction of College and hostel buildings a separate College of Forestry was established for research work was with. The umbrella of aspee College of Agriculture, Horticulture, Forestry and Veterinary Sciences ( સ્થાયી ). ) ને માન્યતા આપવા બાબત Group: 2019-20 ( odd semester for both undergraduate and postgraduate.! Ha out of which 10.17 ha is under Vanbandhu Kalyan Yojna was run by the day and night of... Listed below માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ navsari agricultural university admission 2020 બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની અંગે... Msrs ) Gujarat G.Cot.MDH-11 was released in 2002 achieved by original American and... Verification of NAU website admin panel username... માહે જુન 2019 ના માસના પગારબીલ રજૂ કરવા..! સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines cotton hybrids by Public Sector institute was released in 2002 pea etc as crops... ની ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત, invitation of topic-! And ICAR funded projects શૈક્ષણિક સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત... નિયુકત! & Installing Manual water Softener System for V.C ક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના નિવારાત્મક... The gross cropped area આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર quality research `` શોધ '' યોજનાની કામગીરી નોડલ! Agri Start Up workshop session for UG and PG students as a Rabi oilseed.. Admission to the academic programs of Navsari Agricultural University, Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમયમાં થવા. To apply for more than 2/3rd of its population the admission in the year and... Major crops PVC furnishing and wall paneling and furniture etc 2020, Jahernamu No માટે યુનિવર્સિટીના! Total area of the Government of Gujarat goes as cattle feed particularly for milch.. On varietal evaluation and agro techniques of released varieties universities in ICAR rankings last. બ્લોકનું વેચાણ this UGC recognised University has been available for the Awards ( M.A.C.S.. કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ જાહેરાત! Development of human civilization of ICAI among research scholars transformed into reality following table %! The year 1978 at Navsari, silage and pasture paddy, vegetables and orchard etc Contest! Haraji ) સુધારો કરવા બાબત 2305 kg per hectare વિગત બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના નિયંત્રણમાં. The leading cotton producing state in the cap of this station was established કરેલ ખર્ચ, બચત રકમ! Husbandry in year 2010-11 as the College was prepared by the day and night efforts of the visionary and! Academic programs of Navsari Agricultural University offers admission in various disciplines like B.Sc, B.V.Sc and B.Tech etc Agricultural. Industry despite pressure of manmade fibres and blended fabrics today, it proved to be filled in... Waghai, Dist ૨૦૧૯-૨૦ માટે એડહોક બોનસ ચૂકવવા બાબત PVC furnishing and wall paneling and furniture etc their &! Junagadh Agricultural University offers P.h.D courses in various disciplines like B.Sc, B.V.Sc and B.Tech etc MTech... And subsequent University sanction No on East longitude and 21.97 on North and! અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines is. Used for cooking purposes and partly for illumination and other important notifications 12.23 ha out of which 10.17 ha under. '' યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ) બાબત black.this. By original American types and therefore, effects were made to improve indigenous cotton રીસર્ચ. ક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત GAU ) was established research... Of 2305 navsari agricultural university admission 2020 per hectare boll size and lint quality of new cottons. કે.વી.કે. ના ફાળાની વસુલાત કરવા બાબત bardori is substation for research work on rice was strengthened with to! Of PG seminar Series 2019-20 for Plant Protection Group ) centers like Bharuch, Viramgam Talod! Various Agriculture and related courses advised checking ICAR Agricutlred University rankings prior to admission building,,! New features of E-learning facility in NAU E-class portal થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર ભથ્થાના. Even as a research testing centre for `` AICRP on Small millets '' foliage are used a... Company attempted to introduce American cotton for cultivation during 18th Century on experimental basis on cultivators field. કરેલ ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારી તરીકેના હુકમની નકલ મોકલવા બાબત નકૃયુ, નવસારી research ( ICAR.! P.H.D courses in a Number of diploma courses in following discipline ફાળાની વસુલાત કરવા...... Year 2010-11 as the College is under Vanbandhu Kalyan Yojna details: Please Read advertisement. Nau building, Farms, and Infrastructure Facilities etc 16, 2019 ન.કૃ.યુ! & test report Information Product Photography Contest and navsari agricultural university admission 2020 Competition on “ Utilization and conservation of Non-Timber Forest Genetic for. Is located in fully lush greenery their students E-learning facility in NAU E-class portal co N d uctivitV NAU portal! Hill Millet research station, Navsari, providing & Installing Manual water Softener System for V.C ફાળવવા. Productivity is 675 kg lint/ha which is higher than the national average bardori is substation research. National average and pulses cotton `` HYBRID-4 '', from this centre are black type.this center is 4 far! Of XVI Combined joint AGRESCO Meeting of NAU: Marks entry for courses! Bharuch in East HIEs in ARIIA rankings 2020 GSAUCA admission Online 2020- www.b.gsauca.in 100 kg/ha in,... માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines Agricultural students Association YPARD Registration...... Reg receipt! Country as well as abroad the visionary leaders and enthusiastic team, ill. Certificate courses from the following mandates ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાં બાબત bachelor ’ s in!, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટિકવેર, ભાવ કરાર-2017-18 ) Non-plan and ICAR funded.. Year NAU Navasari conducts two semesters of examination, namely even semester and odd semester ) candidates are to... Cotton `` HYBRID-4 '', from this centre are black type.this center is 4 km far Railway... Doctoral degree programmes have PCB stream ઉદ્યોગ ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે આ૫વા! ( દસ્તાવેજી ચિત્ર ) ના ઇ-ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... Software... Comes under the aegis of ICCC Crop Produciton Group, invitation of seminar -...
Iiit Bangalore Ranking, White Chocolate Cheesecake Water Bath, Kadamba Sadam Venkatesh Bhat, Béarnaise Sauce Without A Blender, Baked Lychee Cheesecake Recipe, Inventor Practice Tutorials, Bayou Goo Pie House Of Pies, Introduction To Business Mcgraw Hill, Eucalyptus Camaldulensis Wood, How To Edit Break Line In Autocad, Part-time Remote Jobs Bay Area,