Pomiary elektryczne

Usługi Elektryczne » Pomiary elektryczne

  • pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
  • rezystancja izolacji
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
  • badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary instalacji odgromowej i urządzeń piorunochronnych
  • ustalenie kolejności wirowania faz
  • badanie sieci jedno i trój fazowych